top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant.

 

2. De bestekken en prijsoffertes van Verpackt BVBA, hier verder afgekort als "Verpackt", zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen en grondstoffen, lonen, energiekosten, transportkosten en wisselkoerseffecten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor deze prijzen op evenredige wijze aan te passen. Verpackt kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 100 €.

 

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden Verpackt niet. Bij vertraging in de leveringen heeft de koper geen recht op schadevergoeding en kan hij evenmin de overeenkomst eenzijdig verbreken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

 

5. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers tegenover onszelf.

 

6. De goederen worden verzonden en afgeleverd op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

 

7. Indien de koper de goederen weigert bij aanbieding of niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na een termijn van 15 dagen vanaf deze datum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De voorgeschreven schadebepaling voorzien in artikel 4 van huidige overeenkomst blijft echter van toepassing.

 

8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

 

9. Wanneer Verpackt ten gevolge van overmacht, staking, weersomstandigheden, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat ons enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

10. Verpackt behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

11. Klachten betreffende leveringen of ophalingen moeten ons toekomen binnen de veertien dagen na levering van de goederen en alleszins vóór gebruik of ingebruikname van de goederen.

 

12. Alle betwistingen omtrent factuur, leveringen of ophalingen moeten gebeuren door een bericht  aan Verpackt binnen de veertien dagen na factuurdatum, datum van verzending van de goederen of uitvoering van de werken.

 

13. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijke overeenkomst tussen partijen. 

 

14. Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijnen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd te belope van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 €. Alle kosten van invordering door tussenkomst van derden zijn volledig ten laste van de koper.

 

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of ophalingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

16. Conform de wetgeving op het eigendomsvoorbehoud blijven alle goederen tot volledige betaling van de factuur eigendom van Verpackt. Het risico betreffende de goederen blijft echter vanaf ontvangst ten laste van de koper.

bottom of page